Klachtencommissie

  Heb je schriftelijk een klacht ingediend bij onze manager Klant & Woning en komen jullie er samen niet uit? Of reageren we niet op tijd, binnen vier weken? Dan kun je je klacht indienen bij de onafhankelijke Provinciale klachtencommissie. Deze is bevoegd om advies te geven.

  Je benadert de Klachtencommissie als je een klacht hebt over

  • De dienstverlening van WoonFriesland
  • je huurhuis of woonomgeving, mits de Huurcommissie deze klacht niet behandelt

  De Klachtencommissie bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De commissie mag advies geven over geschillen rond het handelen of nalaten van WoonFriesland, een van haar medewerkers of een door WoonFriesland ingeschakelde derde. Het indienen van een klacht is gratis. Je mag je tijdens de behandeling van de klacht door derden laten ondersteunen. 

  Dien je klacht schriftelijk per brief in bij de Provinciale klachtencommissie, t.a.v. secretaris van de Provinciale klachtencommissie, postbus 103, 8860 AC in Harlingen. E-mailadres: secretariaat@klachtencommissie.frl.

  Bekijk ook het volledige reglement van de Provinciale Klachtencommissie.

  Wanneer in behandeling bij Klachtencommissie? 

  Je klacht is al in behandeling geweest bij de manager Klant & Woning. Hij handelt namens de directeur-bestuurder. We hebben de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld of we hebben later dan vier weken gereageerd. 

  Wanneer niet in behandeling bij Klachtencommissie? 

  1. Je klacht is voorgelegd (geweest) aan de rechter, de huurcommissie, een arbiter of een andere onafhankelijke instantie of een van deze instanties heeft over je klacht al een uitspraak gedaan.
  2. Je klacht gaat over de huurprijs of verwante zaken. In dat geval dien je je klacht in bij de Huurcommissie of de kantonrechter.
  3. Je klacht gaat over stook- en /of servicekosten. In dat geval dien je je klacht in bij de Huurcommissie of de kantonrechter.
  4. De klachtencommissie heeft je klacht al eerder behandeld en er zijn geen nieuwe feiten en/of omstandigheden.
  5. Je klacht gaat over handhaving en uitvoering van besluiten die de overheid corporaties oplegt.
  6. Je klacht is anoniem of discriminerend van aard.
  7. Je hebt geen belang bij je klacht. 

  Informatie

  Na het indienen van je klacht ontvang je binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging en het klachtenreglement. De Klachtencommissie laat binnen twee weken weten of ze de klacht in behandeling neemt. Binnen vier weken na ontvangst van je klacht nodigt de Klachtencommissie je uit om je klacht mondeling toe te lichten in een hoorzitting.

  Hoorzitting

  Een hoorzitting vindt in principe plaats bij een corporatie. Een hoorzitting is niet openbaar. Je mag een derde meenemen, als je dat ten minste 24 uur voor de hoorzitting doorgeeft.

  Vervolg en besluit

  Na de hoorzitting stelt de klachtencommissie een advies op en legt dat voor aan jou en aan het bestuur van WoonFriesland. Het bestuur neemt binnen vier weken een besluit en deelt dit schriftelijk mee aan jou en de klachtencommissie. Als het besluit afwijkt van het advies, zal het bestuur dit schriftelijk onderbouwen aan jou en de klachtencommissie.