Governance

WoonFriesland is een maatschappelijke organisatie. Wij werken samen met onze huurders, hun belangenvertegenwoordigers en onze belanghouders aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Good governance en integriteit zijn hierbij onze uitgangspunten.

We zijn open en transparant in wat we doen en waarom we dat doen. WoonFriesland hanteert hierbij de uitgangspunten van de Governancecode. Deze code geeft richting aan de wijze waarop het bestuur en de Raad van Commissarissen functioneren en op welke wijze zij verantwoording afleggen over hun maatschappelijke en financiële resultaten. Deze verantwoording vindt onder meer plaats in het jaarverslag en een visitatie die eens per vier jaar plaatsvindt.

Naast goed bestuur en toezicht gaat het om voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing van al onze medewerkers om ons werk als sociale verhuurder zo goed mogelijk te doen.

Daarbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving en de interne voorschriften. We streven naar een cultuur waarin wij elkaar open en eerlijk aanspreken, maar bovenal is integriteit en wederzijds respect het uitgangspunt van al ons handelen. Dit is uitgewerkt in onze gedragswijzer.

Vanuit ons Zero Tolerance Beleid, ter bescherming van onze medewerkers en onze huurders, tolereren wij agressie niet. Hiervoor hebben wij huisregels op onze netwerkpunten en afspraken hoe wij met elkaar omgaan opgesteld.

WoonFriesland heeft de uitwerking van haar governancebeleid vastgelegd in:

Zuil WoonFriesland