Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt nu niet meer. Het doel van de AVG is het versterken van de rechten van betrokkenen (degene wiens gegevens worden verwerkt). In deze verklaring geven wij graag uitleg over hoe wij invulling geven aan de AVG.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting WoonFriesland (hierna “WoonFriesland”) verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  Indien u het contactformulier heeft ingevuld verwerken wij ook uw:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Indien u ingeschreven bent als (potentiele)huurder, dan verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, Adres, Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Bankgegevens
 • Verzamelinkomen
 • E-mailadressen Telefoonnummer(s)
 • Zoekduur
 • Gezinsamenstelling
 • Woonsituatie
 • Verhuisreden

Wanneer u toestemming heeft gegeven en/of dit nodig is vanuit onze taak en/of dienstverlening, verwerken wij ook uw:

 • Gedragskenmerken
 • Gegevens betreffende gezondheid
 • Camerabeelden van objecten (apart geregistreerd en aangekondigd)


Doel van de verwerkingen

WoonFriesland verwerkt uw persoonsgegevens, met name voor de volgende doelen:

 • Onze wettelijke verplichting tot het voeren van een deugdelijke huurdersadministratie
 • Verzenden van bewonerscommunicatie, eventuele brieven en onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten (eventueel door derden) bij u te leveren, hierbij kunt u ook denken aan het plegen van (planmatig) onderhoud en reparaties
 • Het aanbieden van woningen
 • Het doen van betalingen
 • Het innen van vorderingen
 • Het behandelen van geschillen


Hoe lang we gegevens bewaren

WoonFriesland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De basis is dat uw informatie maximaal na 5 jaren na het beeindigen van onze overeenkomst verwijderd wordt.

 
Delen met anderen

WoonFriesland verhandelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of na uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In voorkomende gevallen delen wij een minimale set aan gegevens met samenwerkingspartners. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WoonFriesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

WoonFriesland maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen, aanvullen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacywoonfrieslandnl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij vervolgens contact met u opnemen. Dit ter bescherming van uw privacy. WoonFriesland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt uw verzoek baseren op brieven zoals door de toezichthouder zijn beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldbrief-inzage.pdf


Verzet

U heeft het recht als woningzoekende of huurder bezwaar te maken tegen het gebruik van opgeslagen gegevens door WoonFriesland. Bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen een grond voor bezwaar vormen. De beslissing om de gegevens al dan niet te blijven gebruiken ligt bij WoonFriesland.


Beveiliging

WoonFriesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en waar nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de de Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacywoonfrieslandnl.
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.