Mag ik een schotelantenne plaatsen?

  Ja dat mag, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

  Wat mag wel en wat mag niet?

  Wij vinden het belangrijk dat jij duidelijk weet wat wel en niet mag bij de plaatsing van schotelantennes. Uiteraard wil WoonFriesland jou als huurder in de gelegenheid stellen tv te kijken via een schotelantenne. De mogelijkheden voor plaatsing van schotels zijn echter niet onbeperkt. Niemand wil een wildgroei aan schotels of onveilige situaties. In de eerste plaats geldt de wet- en regelgeving voor plaatsing van schotelantennes zoals die door de landelijke en/of gemeentelijke overheid is vastgesteld. Daarnaast gelden de voorschriften uit onze Algemene Voorwaarden, zoals die zijn omschreven in onder meer artikel 10. In aanvulling daarop heeft WoonFriesland een aantal voorschriften opgesteld om wildgroei of onveilige situaties tegen te gaan. 

  Je mag een schotelantenne zonder toestemming plaatsen als:

  • De schotel in jouw achtertuin of op een tegelvoet wordt geplaatst. Deze wijze van plaatsing heeft de voorkeur. Bevestiging aan de zij- of achtergevel van jouw woning is ook toegestaan. Ook is het toegestaan de schotel op het platte dak aan de achterzijde van de woning te plaatsen, mits geplaatst op een tegelvoet. Jij bent aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door plaatsing op het platte dak. Wij adviseren jou van tevoren te overleggen met jouw wijkconsulent.
  • De schotel binnen jouw balkonhek wordt geplaatst; op een inpandig balkon achter de voorgevel of op een uitpandig balkon achter het balkonhek.

  Bij een andere dan de hierboven omschreven plaatsing of bij twijfel is toestemming van WoonFriesland vereist. Denk er daarbij om dat de hierna vermelde beperkingen en eisen van toepassing blijven. Voldoet de schotelantenne niet aan de gestelde voorwaarden, dan moet de schotel herplaatst of verwijderd worden. 

  Er is altijd toestemming vereist als:

  • Je de schotelantenne in de voortuin, aan de voorgevel of aan de voorzijde van het dak wilt plaatsen of als jouw woning geen privé-buitenruimte heeft. Je moet dan toestemming van WoonFriesland vragen, maar ook aan de gemeente in verband met de (mogelijke) omgevingsvergunning.
  • Je woning een rijks-, provinciaal-, of gemeentelijk monument is (gemeentelijke regelgeving).
  • Je woning tot een beschermd stads- of dorpsgezicht behoort (gemeentelijke regelgeving).
  • Je woning tot een Vereniging van Eigenaren (VvE) behoort (VvE-bepalingen). 

  Bij een VvE kunnen afwijkende bepalingen gelden. Wanneer WoonFriesland een meerderheid van stemrecht heeft in de VvE, zal WoonFriesland nastreven dat dit beleid van het sociaal verhuurbedrijf ook gaat gelden als VvE-beleid. We doen ons best om onze huurders gelijk te behandelen. Mocht een VvE een schotel toch verbieden, dan zal zij aan moeten geven waarom er geen schotel geplaatst mag worden. 

  Dit mag in elk geval niet 

  Het is niet toegestaan schotels te plaatsen in een gemeenschappelijke ruimte zoals de galerij of de hal van een gebouw. Plaatsing over de erfafscheiding met jouw buren of over het balkon van jouw buren is ook niet toegestaan. Ten slotte is het niet toegestaan schotelantennes te plaatsen met een doorsnede van meer dan twee meter of een hoogte van meer dan drie meter, zonder vergunning van de gemeente. 

  Eisen aan de bevestiging 

  De bevestiging van de schotel moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de schotel degelijk, netjes en deskundig zijn bevestigd. De veiligheid van de bevestiging is ook van belang: jouw schotel mag geen gevaar voor anderen opleveren. Daarnaast mag de bevestiging geen schade aan de woning veroorzaken. Plaatsing op een tegelvoet of gebruik van een schotelantenneklem heeft in veel gevallen de voorkeur. De bevestiging moet eveneens voldoen aan de voorschriften uit de Algemene Voorwaarden van WoonFriesland, artikel 10. 

  Aansprakelijkheid 

  Met de plaatsing moet je er rekening mee houden dat je zelf aansprakelijk bent voor schade aan de woning of letsel aan personen bij ondeugdelijke bevestiging van de schotelantenne. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) kan de financiële gevolgen van schade en letsel ondervangen. Wij adviseren jou daarom dringend een WA-verzekering af te sluiten bij het plaatsen van een schotel, mocht jij deze nog niet eerder hebben afgesloten. 

  Verhuizen 

  Als je verhuist, moet je de schotelantenne overdragen aan de volgende huurder of (laten) verwijderen en afvoeren. Eventuele schade moet je (laten) herstellen. De overdracht wordt vastgelegd op het overnameformulier.

  Toezicht en handhaving 

  De wijkconsulenten van WoonFriesland zien toe op naleving van dit schotelantennebeleid. Zij controleren de schotelantennes in de wijk en doen dit op verzoek van de bewoners, omwonenden of na eigen constateringen. Eventuele overtredingen van (wettelijke) voorschriften melden zij bij het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente). Blijkt dat de schotelantenne niet volgens de (wettelijke) voorschriften of dit beleid is aangebracht? Dan moet deze (eventueel op aanwijzen van de wijkconsulent) alsnog volgens de voorschriften worden geplaatst, of worden verwijderd. De wijkconsulent bespreekt dit met de betrokken bewoner. 

  Informatie en advies 

  Voor meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden van schotelantennes kun je bij een erkend installateur terecht. Ook kun je bij vragen contact opnemen met jouw wijkconsulent.