Disclaimer

  De site woonfriesland.nl wordt beheerd door WoonFriesland. Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

  Gebruik van deze website

  Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Ook wordt getracht deze site actueel te houden. Deze website heeft echter slechts een algemeen en informatief karakter en volledige (technische) betrouwbaarheid onder alle omstandigheden kan per definitie niet worden gegarandeerd.

  Onze website wordt door een derde partij gehost. Wij slaan geen persoonsgegevens op als je gebruik maakt van de website. Tenzij jij jouw gegevens achterlaat. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door de hoster van de website. Lees hiervoor het Privacy Statement van de hoster van de website.  

  Links

  Op de site kan tevens worden verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit betekent niet dat WoonFriesland door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan WoonFriesland. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico. 

  Intellectuele eigendom

  WoonFriesland behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiĆ«ren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WoonFriesland. 

  Elektronische berichten

  Berichten welke je- in welke vorm dan ook - elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

  Aansprakelijkheid

  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. WoonFriesland aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan WoonFriesland wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid geldt ook voor websites waarnaar deze website een link of referentie bevat.

  Toepasselijk recht

  Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Wijzigingen

  WoonFriesland behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

  E-mail

  WoonFriesland sluit iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit elektronische verzending uit. De inhoud van een e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de personen genoemd in de aanhef van dat bericht. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie verzonden met dat bericht is verboden. Indien jij dat bericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij jou vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. WoonFriesland staat niet in voor de inhoud en tijdige ontvangst van verzonden e-mail. Tenzij uitdrukkelijk in het e-mailbericht aangegeven, kunnen aan de inhoud van het bericht geen rechten worden ontleend. Bij enige twijfel over het bericht kun je contact opnemen met de afzender. Aan het gebruik van e-mail zijn risico's verbonden zoals virusoverbrenging. WoonFriesland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen. 

  Versie: december 2023.