Privacy

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt nu niet meer. Het doel van de AVG is het versterken van de rechten van betrokkenen (degene van wie gegevens worden verwerkt). In deze verklaring geven wij graag uitleg over hoe wij invulling geven aan de AVG.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Stichting WoonFriesland (hierna “WoonFriesland”) verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Gegevens over je activiteiten op onze website. Zie voor meer informatie ‘In kaart brengen websitebezoek’ verderop op deze pagina. 

  Als je het contactformulier hebt ingevuld verwerken wij jouw:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres  

  Als je ingeschreven bent als (potentiële) huurder of relatie, dan verwerken wij de volgende gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Bankgegevens
  • Verzamelinkomen
  • E-mailadressen
  • Telefoonnummer(s)
  • Zoekduur 
  • Gezinssamenstelling
  • Woonsituatie
  • Verhuisreden  

  Wanneer je toestemming hebt gegeven en/of als dit nodig is vanuit onze taak en/of dienstverlening (zoals de wettelijke plicht van WoonFriesland om aantoonbaar passend toe te wijzen), verwerken wij ook jouw: 

  • Gedragskenmerken
  • Gegevens over gezondheid 
  • Camerabeelden van objecten (apart geregistreerd en aangekondigd)  

  Doel van de verwerkingen  

  WoonFriesland verwerkt jouw persoonsgegevens, met name voor de volgende doelen:

  • Onze wettelijke verplichting tot het voeren van een deugdelijke huurdersadministratie
  • Verzenden van bewonerscommunicatie, eventuele brieven en onze nieuwsbrieven
  • Om je te kunnen bereiken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten (eventueel door derden) bij je te leveren, hierbij kun je ook denken aan het plegen van (planmatig) onderhoud en reparaties
  • Het aanbieden en verhuren van woningen en parkeergelegenheden
  • Het doen van betalingen
  • Het innen van vorderingen 
  • Het behandelen van geschillen
  • Trainingsdoeleinden (middels opnemen telefoongesprekken) 

  Hoe lang we gegevens bewaren  

  WoonFriesland zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we jouw gegevens verzamelen. Ons uitgangspunt is dat jouw informatie maximaal 5 jaren na het beëindigen van onze overeenkomst verwijderen.  

  Delen met anderen

  WoonFriesland verhandelt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden. WoonFriesland zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In voorkomende gevallen delen wij een minimale set aan gegevens met samenwerkingspartners. Een samenwerkingspartner is bijvoorbeeld een bewonersraad. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WoonFriesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

  WoonFriesland werkt in een keten, maar soms worden wij gevraagd of gesommeerd om gegevens te verstrekken aan derden zoals een gemeente of de politie. In deze gevallen valideren wij eerst het doel van de verstrekking en de wettelijke grondslag. Vervolgens wisselen wij informatie op een passende manier uit.

  In kaart brengen websitebezoek  

  Cookies op onze website

  WoonFriesland maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet, smartphone of ander communicatiemiddel. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Bijvoorbeeld om een zoekgebied van woningen te onthouden om het gemakkelijker te maken woningen in je zoekgebied te blijven volgen. Ze zorgen er dan ook voor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Naast deze functionele cookies gebruiken wij analytische cookies. Voor meer informatie en de mogelijkheid om je hiervoor af te melden, verwijzen wij naar het cookiebeleid op deze website.  

  Onze website wordt door een derde partij gehost. Wij slaan geen persoonsgegevens op als je gebruik maakt van de website. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door de hoster van de website. Lees hiervoor het Privacy Statement van de hoster van de website.  

  Social Media 

  Wij maken, via deze website, ook gebruik van verschillende social media-kanalen zoals Twitter en Facebook. Op de website kun je dan ook “links” aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze partijen. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt. 

  Het verzamelen van gegevens vanuit diverse social media-kanalen voeren wij uit via een apart portaal. Hetzelfde geldt voor onze chatmogelijkheid op de website. Als je gebruik maakt van deze opties, zullen wij eventueel door jou zelf doorgegeven persoonsgegevens verwerken. In deze verwerking nemen we ook de gegevens mee zoals opgenomen in dit statement onder ‘persoonsgegevens die wij verwerken’. Wij bewaren de informatie maximaal 14 maanden. Als sprake is van “laster” of acties die mogelijk strafbaar zijn, dan zal in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming een uitzondering worden gemaakt op deze bewaartermijn.  

  Telefoongesprekken 

  Wanneer je telefonisch contact met ons opneemt, dan kunnen wij het telefoongesprek opnemen. Dit doen wij om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Wij bewaren deze gegevens maximaal drie maanden. De telefoongesprekken worden niet gedeeld met derden. Als sprake is van ongewenst gedrag jegens medewerkers (zoals intimidaties of bedreigingen) of acties die mogelijk strafbaar zijn, dan zal in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming een uitzondering worden gemaakt op deze bewaartermijn en het delen van de telefoongesprekken.  

  Gegevens inzien, aanpassen, aanvullen of verwijderen  

  Je hebt als websitebezoeker, woningzoekende, huurder, medewerker of anderszins gekende betrokkene het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@woonfriesland.nl. Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek doet, zullen wij vervolgens contact met je opnemen. Dit ter bescherming van je privacy. WoonFriesland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.  

  Verzet  

  Je hebt het recht als websitebezoeker, woningzoekende of huurder bezwaar te maken tegen het gebruik van opgeslagen gegevens door WoonFriesland. Bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen een grond voor bezwaar vormen.  

  Beveiliging  

  WoonFriesland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiligingsmaatregelen ter bescherming van jouw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en waar nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@woonfriesland.nl. Wij maken ook met partijen die namens ons werkzaamheden uitvoeren of diensten leveren afspraken, waar nodig, over de mate van beveiliging van de gegevens die worden verwerkt door deze partijen. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.  

  Versie: februari 2022.