Bestuur en RvC

  WoonFriesland kent een governancestructuur, met een bestuur en een Raad van Commissarissen.

  Het bestuur van WoonFriesland is belegd bij de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder van WoonFriesland. 

  Bestuur 

  WoonFriesland heeft een circulaire organisatie rondom haar bewoners gevormd. De organisatie staat onder leiding van de directeur-bestuurder mevrouw Sigrid K. Hoekstra. 

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Commissarissen NV SRO in Amersfoort.
  • Lid/vice voorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Remuneratiecommissie Agrico in Emmeloord.
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Familiebedrijf De Groot en Slot in Broek op Langedijk.

  Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen (RvC) van WoonFriesland bestaat uit vijf leden. Twee leden worden benoemd op voordracht van het Platform Huurders WoonFriesland. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. 

  Taken
  De Raad van Commissarissen is op grond van de statuten van Stichting WoonFriesland, belast met het interne toezicht. De Raad volgt bij haar toezichthoudende taak de principes van good governance, zoals vastgelegd in de Governancecode voor woningcorporaties 2020 en de Woningwet. 

  De Raad van Commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van WoonFriesland. De RvC toetst de activiteiten van het bestuur aan de eisen die vanuit de wetgever en de samenleving aan WoonFriesland worden gesteld. Voorbeelden zijn het vaststellen van het jaarverslag, het goedkeuren van de begroting en het goedkeuren van investeringen boven drie miljoen euro. De RvC vervult daarmee een belangrijke schakel tussen de eigen organisatie en het extern toezicht door instanties als de Autoriteit woningcorporaties of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

  Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies en vervult zij de werkgeversrol naar het bestuur. De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast. De honorering van het bestuur en Raad van Commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders, de Wet Normering Topinkomens. 

  De belangen van de betrokkenen en WoonFriesland weegt de RvC zorgvuldig af. 

  De RvC geeft invulling aan haar taak door:

  • Ten minste zes keer per jaar te vergaderen;
  • Themavergaderingen;
  • Werkbezoeken af te leggen aan de gemeenten, maatschappelijke partners;
  • Contacten te onderhouden met het Platform Huurders WoonFriesland, Ondernemingsraad en sleutelfunctionarissen binnen en buiten de organisatie. 

  Samenstelling en rooster van aftreden

  De samenstelling van de Raad van Commissarissen van WoonFriesland is overeenkomstig de statutaire bepalingen van WoonFriesland en de wettelijke voorschriften.

  De Raad van Commissarissen hanteert het in de Governancecode voor woningcorporaties 2020 en Woningwet voorgeschreven principe van een maximale benoemingsperiode van acht jaar. 

  De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen, haar werkwijze en profiel zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen en de Profielschets.

  Wilma Mansveld

  Voorzitter

  (Her)Benoemd: 1 juli 2022

  Aftredend: 1 juli 2026

  Wel hernoembaar

  Jan Bouwe Rijpkema

  Lid

  (Her)Benoemd: 1 april 2024

  Aftredend: 31 maart 2028

  Niet hernoembaar

  Voorgedragen door:

  Ondernemingsraad

  Nynke Ybema

  Lid

  (Her)Benoemd: 1 juli 2023

  Aftredend: 1 juli 2027

  Wel hernoembaar

  Voorgedragen door:

  Huurdersorganisaties

  Bob van Ree

  Lid

  (Her)Benoemd: 21 juni 2023

  Aftredend: 21 juni 2027

  Wel hernoembaar

  Voorgedragen door:

  Huurdersorganisaties

  Vacant

  Lid

  (Her)Benoemd:

  Aftredend:

  Wel hernoembaar

  Subcommissies

  Als onderdeel van de RvC zijn twee commissies ingesteld. Deze commissies adviseren en ondersteunen de RvC op specifieke onderwerpen. Het gaat om:

  • Remuneratiecommissie
   Deze commissie houdt zich bezig met de beloning en beoordeling van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. In het reglement remuneratiecommissie zijn de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Jan Bouwe Rijpkema is voorzitter van de remuneratiecommissie en Wilma Mansveld is lid.
  • Auditcommissie
   Deze commissie bespreekt alle financiële, treasury en compliance vraagstukken die de Raad van Commissarissen moet beoordelen. In het reglement auditcommissie zijn de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Bob van Ree is voorzitter van de Auditcommissie en Nynke Ybema is tijdelijk lid.