Bestuur en RvC

  WoonFriesland kent een governancestructuur, met een bestuur en een Raad van Commissarissen.

  Het bestuur van WoonFriesland is belegd bij de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder van WoonFriesland. 

  Bestuur 

  WoonFriesland heeft een circulaire organisatie rondom haar huurders gevormd. De organisatie staat onder leiding van de directeur-bestuurder mevrouw Sigrid K. Hoekstra. 

  Nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Commissarissen Univé Noord Nederland Verzekeraar N.V. (bezoldigd).
  • Lid van de Raad van Commissarissen Agrico (bezoldigd).

  Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen (RvC) van WoonFriesland bestaat uit vijf leden. Twee leden worden benoemd op voordracht van het Platform Huurders WoonFriesland. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. 

  Taken
  De Raad van Commissarissen is op grond van de statuten van Stichting WoonFriesland, belast met het interne toezicht. De Raad volgt bij haar toezichthoudende taak de principes van good governance, zoals vastgelegd in de Governancecode voor woningcorporaties 2020 en de Woningwet. 

  De Raad van Commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van WoonFriesland. De RvC toetst de activiteiten van het bestuur aan de eisen die vanuit de wetgever en de samenleving aan WoonFriesland worden gesteld. Voorbeelden zijn het vaststellen van het jaarverslag, het goedkeuren van de begroting en het goedkeuren van investeringen boven drie miljoen euro. De RvC vervult daarmee een belangrijke schakel tussen de eigen organisatie en het extern toezicht door instanties als de Autoriteit woningcorporaties of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

  Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies en vervult zij de werkgeversrol naar het bestuur. De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast. De honorering van het bestuur en Raad van Commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders, de Wet Normering Topinkomens. 

  De belangen van de betrokkenen en WoonFriesland weegt de RvC zorgvuldig af. 

  De RvC geeft invulling aan haar taak door:

  • Ten minste zes keer per jaar te vergaderen;
  • Themavergaderingen;
  • Werkbezoeken af te leggen aan de gemeenten, maatschappelijke partners;
  • Contacten te onderhouden met het Platform Huurders WoonFriesland en Huurdersvereniging De Brandaris, Ondernemingsraad en sleutelfunctionarissen binnen en buiten de organisatie. 

  Samenstelling en rooster van aftreden

  De samenstelling van de Raad van Commissarissen van WoonFriesland is overeenkomstig de statutaire bepalingen van WoonFriesland en de wettelijke voorschriften.

  De Raad van Commissarissen hanteert het in de Governancecode voor woningcorporaties 2015 en Woningwet voorgeschreven principe van een maximale benoemingsperiode van acht jaar. 

  De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen, haar werkwijze en profiel zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen en de Profielschets.

  Dhr. Ch. B. Mulder

  Voorzitter

  (Her)Benoemd: 13 april 2018

  Aftredend: 13 april 2022

  Niet hernoembaar

  Dhr. H. Mulder

  Lid

  (Her)Benoemd: 23 april 2018

  Aftredend: 23 april 2022

  Niet hernoembaar

  Mevr. B. Hobert

  Lid

  (Her)Benoemd: 1 april 2018

  Aftredend: 1 april 2022

  Niet hernoembaar

  Voorgedragen door:

  Ondernemingsraad

  Mevr. RE. Mossel

  Lid

  (Her)Benoemd: 17 juni 2019

  Aftredend: 17 juni 2023

  Niet hernoembaar

  Voorgedragen door:

  Platform Huurders

  Dhr. A. Timmermans:

  Lid

  (Her)Benoemd: 1 juni 2019

  Aftredend: 1 juni 2023

  Niet hernoembaar

  Voorgedragen door:

  Platform Huurders

  Subcommissies

  Als onderdeel van de RvC zijn twee commissies ingesteld. Deze commissies adviseren en ondersteunen de RvC op specifieke onderwerpen. Het gaat om:

  • Remuneratiecommissie
   Deze commissie houdt zich bezig met de beloning en beoordeling van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. In het reglement remuneratiecommissie zijn de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Mevrouw B. Hobert is voorzitter van de Remuneratiecommissie en mevrouw R. Mossel is lid van de Remuneratiecommissie.
  • Auditcommissie
   Deze commissie bespreekt alle financiële, treasury en compliance vraagstukken die de Raad van Commissarissen moet beoordelen. In het reglement auditcommissie zijn de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. De heer H. Mulder is voorzitter van de Auditcommissie en de heer A. Timmermans is lid van de Auditcommissie.