Governance

  Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland is een maatschappelijke organisatie.

  Wij werken samen met onze bewoners, hun belangenvertegenwoordigers en onze belanghouders aan goed en betaalbaar wonen. Good governance en integriteit zijn onze uitgangspunten.

  Wij zijn open en transparant in wat we doen en waarom wij die dingen doen. WoonFriesland hanteert de uitgangspunten van de Governancecode. Deze code geeft richting aan de manier waarop het bestuur en de Raad van Commissarissen functioneren. Ook maakt de code duidelijk hoe wij verantwoording afleggen over onze maatschappelijke en financiĆ«le resultaten. Deze verantwoording gebeurt onder meer in het jaarverslag en bij een visitatie die eens per vier jaar plaatsvindt. 

  WoonFriesland heeft de uitwerking van haar governancebeleid vastgelegd in: 

  Integriteit en wederzijds respect 

  Naast goed bestuur en toezicht vinden wij ook het voorbeeldgedrag, de transparantie, de maatschappelijke verbondenheid en de risicobeheersing en veiligheid van al onze medewerkers belangrijk om ons werk als sociale verhuurder goed te kunnen doen. Daarbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving en de interne voorschriften. Wij streven naar een cultuur waarin wij elkaar open en eerlijk aanspreken. Bovenal is integriteit en wederzijds respect uitgangspunt van al ons handelen. Dit is uitgewerkt in onze gedragswijzer. 

  Ter bescherming van onze medewerkers en onze bewoners hebben wij een Zero Tolerance Beleid ten aanzien van agressie. Wij hebben afspraken vastgelegd hoe wij met elkaar omgaan. Het maakt niet uit of dat bij WoonFriesland, een huurder thuis of in de wijk is.