Samenwerking

  Samenwerking: de basis voor prettig wonen.

  Samen bereik je meer. Daarom werken wij samen met bewoners en belanghouders om onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak te volbrengen. Met elkaar zorgen we voor voldoende goede en betaalbare huurwoningen en een leefbare woonomgeving in de provincie Friesland.

  Voor wie we dat doen en hoe wij deze samenwerking vormgeven, lees je hieronder. 

  Huurdersbelangen 

  Prestatieafspraken/samenwerking met gemeenten en huurdersverenigingen, ondersteuning bewonerscommissies en flatraden
  In het werkgebied van WoonFriesland zijn drie verenigingen actief die de belangen van huurders en haar leden vertegenwoordigen. Dat zijn De Bewonersraad, de HuurdersBelangenvereniging Heerenveen (HBV)  en Nieuw Elan. Deze zijn verenigd in het Platform Huurders.

  In de gemeenten waarin wij actief zijn maken we, samen met bovengenoemde huurdersverenigingen, prestatieafspraken. In deze afspraken leggen we vast hoe we invulling willen gaan geven aan onze gezamenlijke volkshuisvestelijke opgave. Hierbij ligt de focus op betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Innovatieve verduurzaming, wonen, welzijn en zorg en leefbaarheid hebben onze aandacht. We hebben een intensieve samenwerking met onze huurdersorganisaties en betrekken hen bij het maken en wijzigen van beleid op onder andere het gebied van toewijzing, huisvesten bijzondere doelgroepen en betaalbaarheid. Daarnaast zijn zij betrokken bij bewoners- overleggen en bewonersavonden bij kwaliteitsverbeteringsprojecten. 

  In een aantal complexen, wijken en buurten hebben we regelmatig overleg met de bewonerscommissies, flatraden en wijkpanels. In deze overleggen bespreken we de algemene gang van zaken rondom een wijk, buurt of woongebouw. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn veiligheid, onderhoud van het algemeen groen rondom een woongebouw, schoonhouden van algemene ruimten en de leefbaarheid in een woongebouw, wijk of buurt. Onze wijkconsulenten, buurtbeheerders en onderhoudsmedewerkers zijn de ogen en oren in de wijk. Zij beantwoorden de vragen van onze bewoners, gaan met onze bewoners in gesprek over hun woonomgeving en daar waar nodig zetten zij gerichte acties in. Voor bewoners waar problemen spelen zoekt de wijkconsulent de samenwerking met (lokale) partijen zoals wijk- of gebiedsteam. 

  (Financiële)Hulp aan huurders 

  Schuldhulpverlening, Humanitas (hulp bij administratie), financieel fit, heldere incassoprocedure
  Uitgangspunt is natuurlijk dat onze bewoners zelf de regie hebben over hun leven. Maar op momenten dat het even tegen zit verwijzen wij door naar de hulp en ondersteuning van een aantal organisaties. WoonFriesland werkt structureel samen met Humanitas voor laagdrempelige ondersteuning aan onze huurders onder andere op het gebied van thuisadministratie, nazorg bij schuldenproblematiek en ook bij eenzaamheid en problemen thuis. Met diverse gemeenten werken we samen op het gebied van vroeg-signalering en schuldhulpverlening. 

  Leefbaarheid 

  Overlast, tuinonderhoud, tuindagen, Meldpunt overlast, wijkteams, stichting Present, wijkpanels, buurtbemiddeling
  Als het sociaal verhuurbedrijf mogen wij onder voorwaarden bijdragen aan de leefbaarheid. Deze activiteiten zijn onderdeel van de prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en woningcorporaties. Wij stimuleren onze bewoners om leefbaarheidsinitiatieven bij ons aan te dragen. 

  Ieder jaar nemen onze adviseurs samen met de wijkconsulenten de wijken en buurten waarin WoonFriesland actief is onder de loep. In een wijkanalyse scoren we de leefbaarheid aan de hand van een aantal vaste indicatoren. Op basis van deze wijkanalyse maken we plannen om de leefbaarheid in een buurt/complex te verbeteren. We schouwen wijken en buurten op bijvoorbeeld tuinonderhoud. We gaan in gesprek met bewoners over tuinonderhoud, bieden advies of hulp waar dat nodig is en spreken huurders ook aan als er overlast voor medebewoners ontstaat. Samen met bewoners en professionals organiseren we tuindagen en keukentafelgesprekken en faciliteren in het lenen van tuingereedschap. Dit alles om de leefbaarheid in een wijk te verbeteren. We werken hierbij nauw samen met onze bewoners, maar ook met partijen zoals het wijk- of gebiedsteam, stichting Present en de wijkpanels. Bij overlastsituaties zoeken we de samenwerking met (wijk)agent/politie, gemeente en Meldpunt Overlast. In sommige gevallen zetten we buurtbemiddeling in om een geschil tussen buren op te lossen. 

  Huisvesten kwetsbare doelgroepen 

  Zorgpartijen
  Door het scheiden van wonen en zorg zien we steeds meer kwetsbare bewoners in onze wijken en buurten. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zelfstandig wonen, werken we samen met diverse zorgpartijen. De zorg voor deze bewoner kan bestaan uit ambulante begeleiding. Een andere mogelijkheid is een steunpunt in de wijk of buurt waar een huurder met zijn of haar hulpvraag terecht kan. Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met gemeenten, en wijk- en gebiedsteams daar waar het gaat om kwetsbare huurders.

  Innovatie en duurzaamheid

  Zonnepanelen en kwaliteitsverbetering
  WoonFriesland verduurzaamt en verbetert de kwaliteit van een groot deel van haar woningen. Dit doet zij samen met gekwalificeerde bedrijven. Samen zoeken we naar optimale en gebruiksvriendelijke maatwerkoplossingen. Hiermee worden de woningen comfortabeler voor onze huurders. Daarbij voorzien wij de komende jaren alle geschikte daken van zonnepanelen. Onze huurders krijgen daarmee een lagere elektrarekening. Naast dat profijt, verduurzamen wij onze woningen met deze groene stroom van eigen dak. WoonFriesland doet dit samen met Stichting Wocozon. Deze Stichting zonder winstoogmerk financiert, installeert, beheert en onderhoudt de zonnestroominstallaties. Dat doet zij voor vele corporaties in het land. Door de samenwerking met deze gespecialiseerde ketenpartner werkt WoonFriesland effectief aan de doelstellingen van het landelijke Energieakkoord. We dragen bij aan een beter klimaat en het is goed voor de portemonnee van onze huurders. 

  DreamHûs

  Wij willen bestaande bouw verduurzamen op een betaalbare manier die simpel is in gebruik voor onze huurders. Om het 'huis van de toekomst' te creëren, combineren wij Friese nuchterheid en daadkracht met nieuwe technologische ideeën. Dit doen wij samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. 

  Betaalbaar, comfortabel, simpel én duurzaam wonen, dat is het idee achter DreamHûs. Lees meer.

  Kennisdeling

  Masterclasses, netwerken en maatschappelijke taak
  Bij WoonFriesland vinden wij het belangrijk om kennis te delen. Enerzijds om kennis op te halen en anderzijds om kennis over te dragen met als uiteindelijk doel dat onze huurder er van profiteert. Dit doen wij onder andere door het organiseren van masterclasses waarin wij samen met belanghouders en andere samenwerkingspartners actuele thema’s op het gebied van bijvoorbeeld wonen, duurzaamheid, innovatie, leefbaarheid onder de aandacht brengen. 

  Op het gebied van innovatie en verduurzaming zijn wij in 2018 partner geworden van NRP, hét platform voor transformatie en renovatie van de bestaande gebouwde omgeving. Dit is onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling: het bevorderen van een duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving. In dit unieke netwerk, waarin alle disciplines uit de vastgoedsector zijn vertegenwoordigd, staan actuele inhoudelijke thema’s in het vakgebied steeds centraal. Het realiseren van betaalbare verduurzaming van de bestaande bouw is op dit moment de grootste opgave op de Nederlandse woningmarkt. WoonFriesland voegt innovatie, daadkracht en Friese nuchterheid toe aan dit netwerk. 

  Sinds de zomer van 2018 is WoonFriesland, als eerste woningcorporatie in Noord-Nederland, de samenwerking aangegaan met JINC Leeuwarden met als gezamenlijk doel om jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand een betere start op de arbeidsmarkt te geven. JINC is een landelijke non-profit organisatie, onder andere actief in Leeuwarden, die streeft naar een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Onder het motto 'Iedereen groeit met JINC' helpt JINC jongeren van 8 tot 16 jaar om hun kansen te verbeteren op de arbeidsmarkt. Door jongeren 'bliksemstages' en sollicitatietrainingen aan te bieden hopen wij ze een wenkend perspectief te bieden – een idee van waar ze qua baan naar toe kunnen werken. Dat is iets wat niet iedereen van huis uit meekrijgt. Daarnaast geeft het ons de kans om contact te hebben met deze jongeren. Omdat wij in Leeuwarden ongeveer negenduizend woningen bezitten, willen wij graag betrokken zijn bij deze groep. Zo krijgen wij zicht op hoe zij naar wonen in de toekomst kijken en wat leefbaarheid voor hen betekent.