Samenwerking

  Samenwerken beter presteren.

  Iedere dag werken we aan goed en betaalbaar wonen voor onze bewoners in Friesland. Samen bereik je meer. Vandaar dat we volop samenwerken met onze bewoners , bewonersorganisaties, de 16 Friese gemeenten, provincie Frysl├ón, welzijn- & zorgorganisaties en onze ketenpartners. 

  Zo doen we dat

  Wij maken afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over onze plannen. Deze afspraken dragen bij aan het halen van de volkshuisvestelijke doelen. In ons werkgebied zijn drie huurdersorganisaties actief die de belangen van onze bewoners en haar leden vertegenwoordigen. Dat zijn De Bewonersraad, HuurdersBelangenvereniging Heerenveen (HBV) en Nieuw Elan. Deze organisaties zijn verenigd in het Platform Huurders. We hebben een intensieve samenwerking met onze huurdersorganisaties en betrekken hen bij het maken en wijzigen van beleid op onder andere het gebied van toewijzing, huisvesten bijzondere doelgroepen en betaalbaarheid.

  In de gemeenten waarin wij actief zijn maken we, samen met bovengenoemde huurdersverenigingen, prestatieafspraken.

  Bewonerscommissies

  In een aantal complexen, wijken en buurten hebben we regelmatig overleg met de bewonerscommissies, flatraden en wijkpanels. In deze overleggen bespreken we de algemene gang van zaken in de wijk, de buurt of het woongebouw. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn veiligheid, onderhoud van het algemeen groen rondom een woongebouw, schoonhouden van de algemene ruimten en de leefbaarheid in een woongebouw, wijk of buurt.

  Zorgpartijen

  Door het scheiden van wonen en zorg zien we steeds meer kwetsbare bewoners in onze wijken en buurten. Om hen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen om zelfstandig te wonen, werken we samen met diverse zorgpartijen. De zorg voor deze bewoners kan bestaan uit ambulante begeleiding. Een andere mogelijkheid is een steunpunt in de wijk of buurt waar een bewoner met zijn of haar hulpvraag terecht kan. Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met gemeenten en wijk- en gebiedsteams om kwetsbare bewoners op maat te ondersteunen.