Convenant voor 300 nieuwe sociale huurwoningen in Smallingerland

  19 mei 2022

  Op de foto v.l.n.r: Bert Westerink- gem. Smallingerland, Elze Klinkhammer- Accolade, Sigrid Hoekstra- WoonFriesland, Hartogh Heys- gemeente Smallingerland

  Op de foto v.l.n.r: Bert Westerink- gem. Smallingerland, Elze Klinkhammer- Accolade, Sigrid Hoekstra- WoonFriesland, Hartogh Heys- gemeente Smallingerland

  Wij hebben de ambitie om de komende 10 jaar 1.700 nieuwbouwwoningen toe te voegen aan onze woningvoorraad. Daarbij zetten we in op betaalbare sociale huurwoningen.

  Eerder dit jaar sloten we hiervoor al een convenant met de gemeente Leeuwarden, voor 800 - 1.000 woningen. Daar komen in de gemeente Smallingerland nog eens 150 woningen bij. 

  Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra: ‘Volkshuisvesting heeft daadkracht en innovatie nodig. Bijbouwen is een kwestie van gewoon dóen. Om sociale huurwoningen betaalbaar te houden, is het nodig dat ook de grondprijzen daar (sociaal) bij passen.’ 

  300 nieuwe sociale huurwoningen voor 2030 in Smallingerland

  Deze middag ondertekenden de gemeente Smallingerland, Accolade en WoonFriesland het convenant voor de realisatie van zo'n 300 sociale huurwoningen in de gemeente Smallingerland voor 2030. 

  Rolverdeling en verantwoordelijkheid 

  In het convenant staan afspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties. Ze gaan over de rolverdeling en wie waarvoor verantwoordelijk is, de toewijzing van locaties aan de woningcorporaties en de voorwaarden waaronder de gemeente die locaties beschikbaar stelt. Beoogde locaties zijn o.a. de Drift, Vrijburgh fase 2, de Zanding, de Hunze en Sylhus. 

  Herontwikkelen braakliggende terreinen en gebouwen 

  De vraag naar betaalbare (huur)woningen neemt nog steeds toe, de woningmarkt staat onder hoogspanning. De gemeente Smallingerland heeft in de Woonvisie 2020-2025 opgenomen om ongeveer 1.100 woningen te bouwen in die periode. Ook staat in de Woonvisie dat ze dat via aantrekkelijk en gevarieerde nieuwbouw wil doen. Om deze ambitie waar te maken, worden braakliggende gronden en gebouwen die hun huidige functie verliezen, opnieuw ontwikkeld. Hiermee levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan de woningvoorraad in Smallingerland.