Meer vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân

  11 april 2022

  De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vier jaar in Fryslân toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), dat mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) is uitgevoerd. De corporaties roepen gemeenten daarom op om meer mogelijkheden te bieden voor nieuwbouw, bijvoorbeeld door meer geschikte locaties beschikbaar te stellen.

  Uit het onderzoek blijkt ook dat in Fryslân de vraagdruk het hoogst is in de stedelijke gebieden en het laagst in de kleinere kernen. In de stedelijke gebieden komen er gemiddeld tweemaal zoveel reacties op aangeboden woningen. Ook is de inschrijfduur daar langer. De gemiddelde inschrijftijd van de 25% meest actieve en geslaagde woningzoekenden in de periode 2019-2020 was 31 maanden. De doorstroom op de Friese sociale huurmarkt is historisch laag. Dit is vooral het geval bij de populaire grondgebonden woningen; de goedkopere gestapelde woningen komen vaker vrij voor verhuur. 

  Gemeenschappelijke conclusies 

  De corporaties, huurdersverenigingen en gemeenten willen graag beter inzicht in de vraag naar sociale huurwoningen. In veel Friese gemeenten gebruiken corporaties daar eigen metingen met verschillende onderzoeksmethoden voor. Dat maakt het lastig om gemeenschappelijke conclusies te trekken. WoonFriesland en de VFW (bestaande uit de corporaties Accolade, De Bouwvereniging, Dynhus, Elkien, Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland en Woningstichting Weststellingwerf) hebben daarom het FSP gevraagd om de vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân te analyseren. 

  Trends en ontwikkelingen 

  Het onderzoek is gedaan op basis van vier indicatoren: inschrijftijd, reactiegraad, slaagkans en mutatiegraad. De gegevens komen van acht corporaties in Fryslân en hebben betrekking op de afgelopen vier jaar. De meest recente resultaten over de afgelopen periode (2019-2020) worden vergeleken met de twee vorige metingen over de afgelopen vier jaar. Dit is een korte periode, waardoor de conclusies over de trends en ontwikkelingen beperkt zijn. De komende jaren wordt steeds jaarlijks een rapport uitgebracht. Zo krijgt de trend steeds meer zeggingskracht. 

  In gesprek met gemeenten 

  De corporaties en de huurdersorganisaties zijn verheugd dat ze na een gezamenlijk traject afspraken hebben gemaakt over het aanleveren van gegevens, die samen een goed beeld geven van de ontwikkelingen op de Friese sociale huurmarkt. Aan de hand van de rapportages kunnen ze gesprekken voeren met gemeenten om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen te vergroten.

  Bekijk het volledige rapport