Integriteitswijzer WoonFriesland

  Op deze pagina vind je waar we als sociaal verhuurbedrijf voor staan. Een belangrijk onderdeel daarvan is onze integriteit. Daarom vind je daarover hier alle informatie, overzichtelijk bij elkaar.

  WoonFriesland, wie zijn wij en waar staan we voor?

  WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf met als missie dat wij samen werken aan goed en betaalbaar wonen. Dit doen wij elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto Gewoon dóen! 

  Wat dit voor ons betekent en hoe we dit doen, vind je per onderdeel uitgelegd. 

  Het sociaal verhuurbedrijf 

  Onze huurder staat centraal! Wij verhuren huizen, maar leggen de nadruk op de mensen die er wonen. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners prettig wonen in een huis dat comfortabel en veilig is. We zijn sociaal maar ook zakelijk. We gaan bewust om met de investeringen die wij doen. Al onze uitgaven komen onze huurders ten goede.     

  Als het sociaal verhuurbedrijf zijn we werkzaam in 16 gemeenten, met ruim 21.000 verhuureenheden is ons aandeel in de sociale huursector in Friesland 25%.

  Goed en betaalbaar wonen  

  We leveren maatwerk in onderhoud, betaalbare kwaliteitsverbeteringen en verduurzaming van woningen. Zo zorgen wij voor voldoende beschikbare woningen met meer wooncomfort, betere kwaliteit en energiebesparende maatregelen voor een grote groep bewoners. 

  Met hart en ziel   

  Oprecht betrokken doen wij ons uiterste best om onze bewoners een goede dienstverlening bieden. Daarom sturen we strak op huurderstevredenheid; wat ervaart onze huurder? Zo kunnen wij zien wat goed gaat en wat beter of anders moet. Het maakt daarbij niet uit of je rechtstreeks contact met onze bewoners hebt of meer ‘achter de schermen’ werkt. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het naast goed wonen ook goed werken is bij WoonFriesland. We vinden integriteit erg belangrijk. Wij gaan eerlijk en respectvol met elkaar en onze huurders om, spreken elkaar aan en versterken elkaar door onze kennis en informatie met elkaar te delen. 

  Gewoon dóen!   

  Een duidelijk motto: Gewoon dóen, met beide benen op de grond en in overleg met elkaar. Wij delen onze kennis graag met anderen en elkaar. Alleen dan maak je grotere sprongen. Geen ‘luchtfietserij’ maar continu met onze blik op waar we het werkelijk voor doen: Goed en betaalbaar wonen. Wij kiezen vooral voor gewoon dóen! Niet afwachten maar doorpakken. Goed overleg en samenwerking met onze bewoners en samenwerkingspartners is hierbij van groot belang.    

  Integriteit  

  ‘Integriteit is de persoonlijke karaktereigenschap van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties’.     

  Waarom vinden wij integriteit zo belangrijk?  

  Als het sociaal verhuurbedrijf vinden wij integriteit vanzelfsprekend. Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Voor ons allemaal geldt dat onze huurder centraal staat. Alles wat wij doen - of het nu gaat om een goede woning, een leefbare woonomgeving of een goede dienstverlening - staat in het teken van onze missie: goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben.    

  Wat verstaan we onder integriteit?  
  Als je integer handelt, doe je wat je zegt. Je houdt je aan de afspraken en doet geen beloftes die je niet kunt nakomen. Je bent dus gewoon eerlijk, oprecht en betrouwbaar zowel naar onze bewoners, samenwerkingspartners als collega’s. De waarden en normen binnen onze organisatie zijn er in ieders belang. Veiligheid, privacy en respect voor elkaar zijn daarbij leidend. We laten ons niet leiden door eigenbelang en zijn niet omkoopbaar. Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag en spreken ook anderen aan als dat nodig is. Hiervoor hebben we heldere gedragsregels.     

  Integer handelen gaat over ons gedrag, maar ook over de bestedingen die wij doen. Iedere investering die wij doen komt onze bewoner ten goede. Daar gaan we uiterst zorgvuldig mee om en wij leggen hierover heel transparant verantwoording af in onder meer onze biedingen aan gemeentes, begrotingen, jaarplan en jaarverslag.     

  WoonFriesland hanteert de uitgangspunten van de Governancecode. Naast goed bestuur en toezicht vinden wij ook het voorbeeldgedrag, de transparantie, de maatschappelijke verbondenheid en de risicobeheersing en veiligheid van al onze medewerkers belangrijk om ons werk als sociale verhuurder goed te kunnen doen. Daarbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving en de interne voorschriften. Wij streven naar een cultuur waarin wij elkaar open en eerlijk aanspreken. Bovenal is integriteit en wederzijds respect uitgangspunt van al ons handelen.    

  Voor wie geldt de integriteitswijzer?  
  Integer werken geldt voor ons allemaal. Het maakt niet uit welke functie je hebt. Of je nu projectleider, wijkconsulent, lid van de Raad van Commissarissen, onderhoudsmedewerker of bestuurder bent; voor alle medewerkers die in tijdelijke of vaste dienst van WoonFriesland zijn, is integer werken vanzelfsprekend. Maar ook van medewerkers die namens ons werken, zoals aannemers, schilders, adviseurs etc. verwachten wij integer gedrag.     

  Deze integriteitswijzer geeft ons richtlijnen wat er van ons verwacht wordt en daarnaast kunnen onze bewoners, belanghouders en samenwerkingspartners zien waar wij voor staan en wat zijn van ons, en wij van hen, mogen verwachten en waar we elkaar op mogen aanspreken.      

  Wat betekent dat in de praktijk bij WoonFriesland?    

  Hoe we met elkaar omgaan en hoe we werken

  • Professioneel
   Wij voelen ons verantwoordelijk voor ons werk en benutten onze kennis en kunde om ons werk goed te doen.  We geven elkaar daarbij feedback en zijn aanspreekbaar op ons werk en gedrag. Wij praten met elkaar en niet over elkaar. Dit geldt vanzelfsprekend voor medewerkers, samenwerkingspartners, bewoners en woningzoekenden.
  • Respectvol
   We gaan vriendelijk en respectvol om met elkaar (collega’s, bewoners, woningzoekenden en samenwerkingspartners). Gelijkwaardigheid is ons uitgangspunt. We benaderen anderen zoals wij zelf graag benaderd willen worden en mogen dat ook van anderen verwachten.
  • Eerlijk & Oprecht
   Wij zijn eerlijk en oprecht naar elkaar en hebben geen verborgen agenda. Ons eigen belang is nooit leidend. We gaan belangenverstrengeling tegen en zijn niet omkoopbaar.
  • Betrouwbaar
   Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen en doen dus geen beloftes die we niet na kunnen komen. Onze collega’s, huurders en samenwerkingspartners kunnen ons vertrouwen. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie die wij zien en horen.
  • Samenwerken
   Wij werken samen en komen zo tot de gestelde doelen en gewenste resultaten. Als Team WF komen we samen verder!      

  Dat betekent voor:

  Onze woningzoekenden en huurders 

  • Wij zijn professioneel, betrouwbaar en respectvol naar onze bewoners. Wij verwachten vanzelfsprekend ook respectvol gedrag van onze bewoners naar medewerkers van WoonFriesland en onze samenwerkingspartners.
  • Ter bescherming van onze medewerkers en onze bewoners tolereren wij geen enkele vorm van agressie of geweld. Het maakt niet uit of dat bij WoonFriesland, een huurder thuis, in de wijk, telefonisch of via digitale kanalen is. 
  • Veiligheid voor medewerkers, bewoners en samenwerkingspartners staat voorop.  Wij wijzen elkaar op onveilige situaties en nemen proactief acties. 
  • De privacy van onze bewoners vinden we erg belangrijk! Wij gaan zorgvuldig en discreet om met de gegevens die wij van huurders krijgen of zien. Wij gebruiken deze informatie alleen waarvoor we ze nodig hebben en verstrekken ze alleen aan samenwerkingspartners als dat voor het werk beslist noodzakelijk is. Vanzelfsprekend volgen wij de wet- en regelgeving. 
  

  Onze zakelijke relaties

  • Goed en betaalbaar wonen realiseren, dat kunnen wij niet alleen. Wij werken hiervoor met veel organisaties samen. Gericht op ons gezamenlijke doel, houden wij deze relaties respectvol en zakelijk. We leggen afspraken gezamenlijk vast, houden ons hieraan en spreken elkaar waar nodig aan. Op deze manier presteren we maximaal en voorkomen we valse verwachtingen. 
  • Integer werken geldt ook voor onze zakelijke relaties. Bij onderhoud of kwaliteitsverbeteringen bij onze huurders thuis, houden medewerkers van derden zich aan de vastgelegde afspraken in onder andere de  gedragscode voor aannemers bij onderhoud en kwaliteitsverbetering .
  • We verbinden onze naam niet aan anderen voor commerciële doeleinden en voorkomen in alle gevallen belangenverstrengeling. Denk hierbij aan het meewerken aan interviews, vermeldingen op websites etc. Organisaties die namens WoonFriesland werken, stemmen publiciteit over de werkzaamheden altijd vooraf met WoonFriesland af. 
  • Wij doen niet aan sponsoring en bij WoonFriesland nemen wij geen geschenken aan. Ook maken wij geen gebruik van uitnodigingen voor evenementen. 
  • Onze inkoopvoorwaarden zijn helder en gelden voor al onze leveranciers.    

  Onze medewerkers   

  Onze gedragsregels zijn leidend om ons werk goed te kunnen doen.    

  Een toelichting op die regels vind je hieronder: 

  • Wij zijn WoonFriesland! Alle medewerkers gaan professioneel met hun werk om. Daarom gedragen, communiceren wij volgens de voorschriften van WoonFriesland. Hiervoor is onder meer een schrijfwijzer en social mediabeleid opgesteld. Wij zijn ons er bewust van dat we in onze uitingen (in gesprekken, e-mails/brieven en op social media) zowel zakelijk als privé met WoonFriesland zijn verbonden.
  • Feedback is belangrijk. Het helpt ons verder in ons werk. Complimenten geven energie. Maar natuurlijk spreken we elkaar ook aan op ongewenst gedrag en zijn we allemaal aanspreekbaar op ons eigen gedrag. 
  • We gaan voorzichtig en netjes om met bedrijfsmiddelen (zoals auto’s, gereedschappen, laptops, kopietjes, kantoorartikelen) en gebruiken deze waarvoor ze bestemd zijn en dus niet voor privédoeleinden. Hierover hebben we gezamenlijk bij ontvangst duidelijke afspraken vastgelegd. Om privacy te waarborgen hebben wij voor elektronische bedrijfsmiddelen aanvullende afspraken. Privézaken regelen we vanzelfsprekend in eigen tijd.
  • Veiligheid en privacy van onze bewoners en collega’s staan voorop. Onze wachtwoorden blijven geheim en zorgvuldig bewaard. Wanneer we onze werkplek (ook kort) verlaten, vergrendelen wij onze computer.  
  • Wij tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld. Het maakt niet uit of dat bij WoonFriesland, een huurder thuis, in de wijk, telefonisch of via digitale kanalen is. Hiervoor is een agressiebeleid en protocol opgesteld. 
  • Belangenverstrengeling gaan we met elkaar tegen en we zijn niet omkoopbaar. We nemen geen geschenken en uitnodigingen aan. Wij doen geen nevenfuncties die belangenverstrengeling in de hand werken. Voordat we een nevenfunctie aanvaarden, vragen we toestemming bij de leidinggevende. Ontstaan er partner- en familierelaties op het werk? Dan melden we deze, zodat wij in overleg tot een oplossing komen.    

  Hoe wij ons verantwoorden: open en transparant! 

  • Als het sociaal verhuurbedrijf zijn wij open en transparant in hoe wij werken, wat wij doen voor onze woningzoekenden, bewoners en medewerkers en hoe wij ons geld investeren. 
  • Ieder jaar maken wij prestatieafspraken met gemeenten en huurdersbelangenorganisaties. Deze afspraken leggen wij vast in onze biedingen
  • Wij hanteren de uitgangspunten van de Governancecode. Deze code geeft richting aan de manier waarop het bestuur en de Raad van Commissarissen functioneren. Ook maakt de code duidelijk hoe wij verantwoording afleggen over onze maatschappelijke en financiële resultaten. Deze verantwoording gebeurt onder meer in onze jaarverslagen en bij een visitatie die eens per vier jaar plaatsvindt.     

  Je bent een held als je het meldt!   

  Integriteit is belangrijk en niet vrijblijvend. Zie jij zaken die niet integer zijn, zoals ongewenste omgangsvormen en misstanden, maak het dan bespreekbaar.     

  Waar moet je bij niet-integer handelen aan denken?
  Bij ongewenste omgangsvormen kun je denken aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren en discriminatie.

  Onder misstanden verstaan we gedragingen die in strijd zijn met de gedragsregels van de organisatie. Het belang van de organisatie wordt geschaad en de integriteit is in het geding. Denk aan: ongeoorloofd gebruik van bedrijfsmiddelen, misbruik van bevoegdheden, lekken van informatie.     

  Waarom een meldingsregeling?
  WoonFriesland heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. Medewerkers mogen geen belemmering ervaren om ongewenste omgangsvormen of een misstand te melden en ze mogen ook geen persoonlijk nadeel ondervinden van het feit dat ze dit gemeld hebben.    

  Wat moet je doen als je er mee te maken krijgt?
  Als je met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt of je vermoedt een misstand, blijf er niet mee zitten maar praat er over. Dit kan natuurlijk met een collega, je leidinggevende of de P&O adviseur.     

  Normaal gesproken doe je de melding van een (vermoeden van) een misstand of ongewenste omgangsvormen bij je eigen leidinggevende. Het kan voorkomen dat je een melding bij je eigen leidinggevende moeilijk of ongepast vindt. Dan biedt WoonFriesland je de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon van Buro Vertrouwenspersonen. Dit is een onafhankelijke adviseur die je helpt om tot een beslissing te komen of je wilt melden en zo ja, bij wie. Dus ook als je twijfelt kun je dat met de vertrouwenspersoon bespreken. Voor het melden van misstanden heeft WoonFriesland een klokkenluidersregeling.     

  Zijn meldingen anoniem?
  Nee, in principe niet. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn volstrekt vertrouwelijk, maar als er een melding gedaan wordt doet de medewerker dat zelf. In uitzonderlijke gevallen kan de vertrouwenspersoon de melding overnemen en/of kan er een rechtstreekse melding gedaan worden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. De vertrouwenspersoon kent de voorwaarden en spelregels.    

  Wat gebeurt er met je melding?
  Heb je je melding gedaan en blijkt na onderzoek dat er inderdaad sprake is van ongewenste omgangsvormen of een misstand? Dan kun je erop vertrouwen dat de directie dit uiterst serieus neemt en de maatregelen neemt die nodig zijn.